Mineralogická
expozícia obsahuje
1222 vzoriek
 
 
 
 
  
 
Valid HTML 4.01 Transitional
© DuD, ver.090518
Vysvetlivky

Názvy minerálov sú uvádzané podľa najnovšej literatúry :
D. Ozdín, P. Uher: Slovenské názvy minerálov, ŠPÚ Dioníza Štúra, Bratislava 2002, kde sú uvádzané minerály schválené Medzinárodnou mineralogickou asociáciou (IMA) do konca roku 2001. Pri zostavovaní nového názvoslovia minerálov autori vychádzali predovšetkým z úsilia čo najviac prispôsobiť slovenské názvoslovie názvom minerálov najčastejšie používaných vo svete, to znamená v anglickej literatúre.

Skratky pôvodu názvov podľa jazyka

angl.
– z angličtiny
arab.
– z arabčiny
čín.
– z čínštiny
fr.
– z francúzštiny
gr.
– z gréčtiny
ind.
– z jazyka indiánskych kmeňov
lat.
– z latinčiny
nem.
– z nemčiny
perz.
– z perzštiny
rus.
– z ruštiny
sanskr.
– zo sanskritu
slov.
– zo slovenčiny
šp.
– zo španielčiny
švéd.
– zo švédčiny

Ďalšie skratky pôvodu názvov

astron.
– astronomický
fyz.
– fyzikálny
chem.
– chemický
m.
– podľa mena (osoby)
miner.
– mineralogický
org.
– podľa organizácie
zem.
– zemepisný
vec.
– vecný (odvodený od veci, napr. horniny, rastliny atď.)
ost.
– ostatné
\"\" symbol v chemickom vzorci - vakancie (priestory v štruktúre minerálu) nevyplnené žiadnym atómom - bodové poruchy tuhých látok